Flour means my life, my love song.

Bột mì là cuộc sống, là bản tình ca của tôi

Tien Hung Flour Mill World Flour Day 2022

Mr. Van Ba | Miller | Tien Hung Flour Mill Vietnam